Slovenian Media HousePOSEBNE TRAJNE PRIZNAVALNINE UČITELJEM
 

Naslovna stran Home Slovenia News Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništva Konzularne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstraliji Verska središča Slovenian religious centres in Australia Misli Matica umrlih In Memoriam Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave E-uprava SlovenijePišite nam Prispevki objavljeni na straneh Stičišča avstralskih Slovencev ne izražajo vedno mnenja uredništva. Avtorji posameznih prispevkov odgovarjajo za svoja mnenja in objave. Prosimo, da nas v kolikor najdete napake, spremembe v naslovih ipd., obvestite. Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

INTERNETNA STRAN VELEPOSLANIŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE V CANBERRIEmail veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri

 

POSEBNE TRAJNE PRIZNAVALNINE UČITELJEM
SLOVENSKEGA DOPOLNILNEGA POUKA V TUJINI


Zakon o odnosih republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM, Ur. list RS, št. 43/2006) v 2. in 3. odstavku 85. člena določa, da Republika Slovenija dodeli posebne trajne priznavalnine učiteljem in učiteljicam slovenskega dopolnilnega pouka, ki za poučevanje niso prejemali plačila, ter da se podrobnejši kriteriji za dodelitev in višino priznavalnine določijo z uredbo.

Na podlagi te določbe zakona je bila sprejeta Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka (Ur. list RS, št. 99/2008). Uredba se uporablja od 01.01.2010.

Uredba določa pogoje in postopek za dodelitev posebne trajne priznavalnine učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka v tujini.

Po Uredbi so do priznavalnine upravičene tiste osebe, ki:  
•     so dopolnile 70 let starosti, in
•     so najmanj 15 let dokazano brezplačno poučevale slovenski jezik med Slovenci zunaj Republike Slovenije.

Slovensko državljanstvo ni pogoj za pridobitev priznavalnine.

Vlogo za pridobitev priznavalnine vloži učitelj ali njegov pooblaščenec na Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (Urad). Vlogi je potrebno priložiti dokazila o dolžini brezplačnega poučevanja slovenskega jezika (v kolikor se je pouk vršil znotraj slovenskega društva ali sorodne organizacije v tujini, si lahko pomagate z obrazcem) in listine, iz katerih so razvidni rojstni podatki (izpisek iz rojstne matične knjige) in podatki o prebivališču v času poučevanja. Vlogi priložite tudi kratek življenjepis s poudarkom na obdobju poučevanja.

O vlogi za dodelitev priznavalnine z odločbo v upravnem postopku odloči Urad. Priznavalnina se odmeri v višini 60%-90% zneska osnove za odmero dodatnih pravic po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Odvisna je od dobe poučevanja:

- za 15 do 20 let poučevanja     = 60% osnove
- za 20 do 25 let poučevanja     = 70% osnove
- za 25-30 let poučevanja     = 80% osnove
- nad 30 let poučevanja     = 90% osnove

Priznavalnine po Uredbi mesečno izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Evidenco prejemnikov priznavalnine vodi Urad.


KORISTNI NASVETI:

1. Izpisek iz rojstne matične knjige
Če ste rojeni v Sloveniji, Vam izpiska iz rojstne matične knjige ni potrebno priložiti vlogi.
Če pa je listina (izpisek iz rojstne matične knjige) sestavljena v tujem jeziku, je potrebno v skladu s prvim odstavkom 177. člena Zakona o splošnem upravnem postopku in Haaško konvencijo iz leta 1961 predložiti tudi overjen prevod listine s pečatom APOSTILLE (razen listin, izdanih na mednarodnem obrazcu – v skladu s Pariško oz. Dunajsko konvencijo).

2. Pooblaščenec
Tistim, ki bivate v tujini, predlagamo, da v postopku dodelitve posebne trajne priznavalnine določite pooblaščenca v Republiki Sloveniji, ki Vas bo zastopal v tem postopku. Ni nujno, da je to odvetnik, kajti pooblaščenec je lahko vsaka polnoletna oseba, ki je poslovno popolnoma sposobna. Dejanja v postopku, ki jih opravi pooblaščenec v mejah pooblastila, imajo enak pravni učinek, kot če bi jih opravili sami. Določitev pooblaščenca v Republiki Sloveniji lahko pospeši postopek, predvsem pri vročanju. V kolikor boste v postopku dodelitve posebne trajne priznavalnine določili pooblaščenca, je potrebno vlogi priložiti pooblastilo, da ga pooblaščate za zastopanje v tem postopku.  Pooblastilo je potrebno lastnoročno podpisati. Ni potrebno, da podpis overite pri notarju ali na sodišču.

3. Sprememba naslova
Če med postopkom spremenite svoje stalno ali začasno prebivališče oziroma naslov, ki ste ga navedli v vlogi, morate o tem obvestiti Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.


PRAVNE PODLAGE:

Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka.

OBRAZCI:

Vloga za dodelitev trajne priznavalnine
Potrdilo o brezplačnem poučevanju slovenskega dopolnilnega pouka
Pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku


Informacije v zvezi s postopkom dodelitve posebne priznavalnine lahko dobite:

URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Komenskega ulica 11
1000 Ljubljana

Telefon: 01/230 80 00
Telefaks: 01/230 80 17
E-pošta: urad.slovenci@gov.si

 

Arhiv - pretekli dogodki, stare noviceSporočila Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri Prijave in odjave stalnega prebivališča v Sloveniji ter relevantni obrazci Konzularne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstraliji Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Revije in časopisi Slovenia News Slovenija jutri