Stičišče Sv. Rafael, Sydney Sv.Družina, Adelaide

SLOVENIAN CATHOLIC MISSION SS CYRIL AND METHODIUS, KEW, MELBOURNE - SLOVENSKI KATOLIŠKI MISIJON SV CIRILA IN METODA, KEW, MELBOURNE
 
PASTORALNI SVET - PASTORAL COUNCIL

Leta 1986 je med Slovence prišel tudi pater Tone Gorjup in je skupno s patrom Bazilijem organiziral prvi Pastoralni svet, ki ni deloval dolgo.

Na Jožefovo, leta 2000 so bile volitve za Pastoralni svet. Iz skupnosti je bilo izvoljenih pet članov: Andrew Fistrič, Tilka Lenko, Lidija Bratina, Marko Zitterschlager za St. Albans in Jože Matkovič za Geelong, ostali člani pa so predstavljali posamezne skupine verskega središča.
Prvi sestanek PS je bil 29. maja 2000 ob 7.30 zvečer z začetno molitvijo, predstavitvijo članov: Olga Bogovič - društvo sv. Eme; Fani Šajn - molitvena skupina, krasilke, čistilke; Veronika Smrdel - Slomškova šola; Metka McKean - pevski zbor; Draga Gelt - kulturni odbor, tečaj slovenščine za odrasle; Marija Oppelt - knjižnica, štetje cerkvenih nabirk; Katarina Mahnič - Misli; Simon Špacapan - predsednik zaupnikov Doma matere Romane.
Pomen in cilji PS:
- Nadaljevanje tega, kar je delal Jezus: zbiral ljudi, jim oznanjal; z njimi praznoval, jim pomagal. To je naloga vse cerkve in občestev
- Nasvet, pomoč duhovniku, predlogi
- Usklajevanje dela, ki ga opravljajo laiki
- Pastoralni svet in ne gospodarski
- Večja usklajenost med različnimi dejavnostmi, nove pobude in uresničevanje
- Rast skupnosti in posameznikov
- Vključevanje širšega kroga ljudi v dejavnost verskega središča

V odbor PS je pater Metod imenoval:
Andrew Fistrič - predsednik
Tilka Lenko - podpredsednica
Draga Gelt - tajnica
Lydia Bratina, Marko Zitterschlager - člana.
Vloge:
Predsednik vodi sestanke, v dogovoru z duhovnikom pripravlja dnevni red, v primeru patrove nepredvidene odsotnosti poskrbi za obvestila frančiškanom in nadškofiji
Podpredsednica - nadomešča predsednika
Tajnica - zapisnik, obveščanje clanov, pošta
Člana dopolnjujeta odbor PS.
Vsi člani: sodelovanje, predlaganje točk za dnevni red - najkasneje 3 tedne pred sestankom.

Pastoralni svet se je v letih spremenil in za leto 2004 so v PS naslednji: pater Ciril A. Božič, ki vodi seje PS, laična misijonarka in pastoralna sodelavka Marija Anžič, Andrej Fistrič - predsednik, Olga Bogovič - društvo sv. Eme, Fani Šajn - molitvena skupina, krasilke, čistilke, Lydia Bratina - Slomškova šola, Metka McKean - pevski zbor, Chris McKean - akolit, Draga Gelt - tajnica, kulturni odbor, tečaj slovenščine za odrasle, Marija Oppelt - knjižnica, štetje cerkvenih nabirk, Ana Marija Cek - za Dom matere Romane, Štefan Cek - gospodarski svet in prenova verkve, Tone Mikuš - čiščenje in oskrba, Veronika Ferfolja - arhiv, Marko Zitteschlager - St Albans in Dom matere Romane, Jože Matkovič - Geelong.
Seje PS so vsaka dva meseca.


NA VOLITVAH za novi Pastoralni svet Slovenskega misijona sv. bratov Cirila in Metoda v Melbournu so bili 17. aprila 2005 izvoljeni za pet Iet in so službo sprejeli: Simon Grilj, Tilka Lenko, Ana Marija Cek.
Skupine, ki delujejo znotraj misijona, so izbrale svoje predstavnike:
Baragova knjižnica: Marija Oppelt Oppelli
Dom matere Romane: Stanko Prosenak
Društvo sv. Eme: Olga Bogovic
Gospodarski odbor: Bernard Brencic
Kulturni odbor in tecaj slovenskega jezika za odrasle: Draga Gelt
Molitvena skupina: Fani Šajn
Pevski zbor: Metka McKean
Predstavnik obcestva v St. Albansu (izvoljen po maši v St. Albansu 10. aprila): Marko Zitterschlager
Skupina za urejevanje okolice cerkve in doma: Valentin Lenko
Slomškova šola, mladi: Lidija Bratina
Po službi sta v PS: Marija Anžic, pastoralna sodelavka in p. Ciril A. Božic OFM, voditelj misijona.
Vsi so bili 28. aprila 2005 potrjeni od provinciala slovenske franciškanske province sv. Križa v Ljubljani, p. dr. Viktorja Papeža z željo, "da naredijo cim vec dobrega v Božjo slavo in blagor Slovencev. "
Vsem clanom novega Pastoralnega sveta cestitam za izvolitev in se zahvaljujem za sprejem službe v korist slovenskega vernega obcestva v Melbournu, prav tako iskrena hvala vsem clandm, ki so delovali v Pastoralnem svetu v obdobju 2000 do 2005. Prvo, konstitutivno -ustanovno sejo je imel novi Pastoralni svet v ponedeljek, 2. maja 2005, ob 7 .30 zvecer v dvorani Baragovega doma. Navzoci so bili vsi clani, ki so sprejeli predlagani dnevni red:
1. Pozdrav in molitev.
2. 2. Duhovna misel.
3. Predstavitev clanov Pastoralnega sveta 2005 do 201 0.
4. 4. Delovanje in naloge Pastoralnega sveta.
5. Branje in sprejem zapisnika 27. seje PS 2000 -2005.
6. 6. Porocila clanov, predlogi, nacrti.
7. Pastoralni utrip slovenskega misijona v casu od 3. maja do 15. avgusta 2005. 8. Razno.
9. Sklepna molitev.
10. Agape.