Minister za Slovence po svetu in zamejstvu
DR: BOŠTJAN ŽEKŠ,
intervjuji, pogovori, povezave

 

Naslovna stran HomePovezava na domačo stran SLOVENCI. SI

Slovenia News Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Novice v arhivu Društva organizacije Slovenian clubs, associations and other organisations in Australia Diplomatska predstavništva Konzularne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstraliji Verska središča Slovenian religious centres in Australia Misli Matica umrlih In Memoriam Glas Slovenije Historical Archives for Slovenian in Australians HASA – NSWMediji Slovenija, Slovenci po svetu, zanimive povezave E-uprava SlovenijePišite nam Prispevki objavljeni na straneh Stičišča avstralskih Slovencev ne izražajo vedno mnenja uredništva. Avtorji posameznih prispevkov odgovarjajo za svoja mnenja in objave. Prosimo, da nas v kolikor najdete napake, spremembe v naslovih ipd., obvestite. Stičišče avstralskih Slovencev je redno arhivirano v Pandora arhivu v Canberricanberra

Nagovor Ministra ZA SLOVENCE
PO SVETU IN ZAMEJSTVU
dr. Bostjana ŽekŠA

minister boštjan žekšSpoštovane Slovenke in Slovenci v Avstraliji!

Mineva leto dni, odkar sem se kot novi minister, pristojen za sodelovanje s Slovenci po svetu, prvič obrnil na Vas prek spletnega portala Stičišče avstralskih Slovencev.

V letu, ki se izteka, sem imel priložnost in zadovoljstvo, da se podrobneje seznanim s problematiko Slovencev, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije. Zame je bilo leto 2009 leto učenja in novih spoznanj, zato lahko rečem, da je bilo dobro leto.

Delo na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je izredno pestro, saj rojaki živite po vsem svetu in se na nas obračate z določenimi skupnimi problemi, so pa tudi posebnosti, ki so pogojene s konkretnim okoljem, v katerega ste se naselili oziroma v katerem ste odrasli.

Razumeli boste, da je pretežni del našega delovanja usmerjen k Slovencem, živečim v neposredni bližini matice, v zamejstvu. V teh kriznih časih so bile njihove kolektivne, manjšinske pravice še posebej na udaru. To pa vsekakor ne pomeni, da ne namenjamo potrebnega časa Slovencem po svetu, ki ste pri nas vedno dobrodošli in Vam z veseljem prisluhnemo. Eden bolj izpostavljenih projektov, namenjen Slovencem po svetu, katerega sem predvidel v svojem programu že ob nastopu funkcije, je povezovanje slovenskih znanstvenikov z vsega sveta, za katere upam, da bi lahko izboljšali svoje sodelovanje z Republiko Slovenijo, kar bi prineslo obojestransko korist.

Seveda ne gre pozabiti niti preprostega človeka, saj je takih med izseljenci največ. Ob priložnosti sem že izrazil svoje mnenje, da je za res pristen občutek, kako živi slovenska skupnost po svetu, nujno potreben neposreden stik. Ta na žalost iz vsem znanih razlogov v letu 2009 ni bil mogoč in to sem občutil kot pomanjkljivost preteklega leta. Zato se še toliko bolj veselim, da bom v letu 2010 vendarle imel priložnost seči Vam v roke in spregovoriti z Vami. Pričakujem, da mi boste s svojimi zgodbami in predlogi razširili obzorje, tako da bo tudi z Vami, ki živite daleč v Avstraliji, sodelovanje Urada lahko še plodnejše.

Želim Vam vesele praznike v družbi najbližjih ter veliko zdravja, sreče in uspehov v letu, ki prihaja!

Dr. Boštjan Žekš, minister

 

Intervju z ministrom Boštjanom Žekšom na Radiu Študent

NOvember 2009

TISKOVNA KONFERENCA

ob 1. obletnici Vlade RS in 15. obletnici delovanja
Urada Vlade Rs za Slovence v zamejstvu in po svetu.

15 let delovanja Urada

Republika Slovenija je z ustanovitvijo Urada postavila temelj za razvoj posebnega državnega organa, v celoti namenjenega skrbi za slovenske rojake zunaj meja naše domovine, opredeljeni s 5. členom Ustave RS. Od organa v sestavi znotraj zunanjega ministrstva, s šestimi zaposlenimi, se je Urad s časom preoblikoval v samostojno vladno  službo s sedemnajstimi zaposlenimi in ministrom kot predstojnikom.

v 15-ih letih delovanja je Urad dosegel veliko število pomembnih rezultatov, ki predstavljajo nujen pogoj in hkrati čvrst temelj za njegovo uspešno delovanje v prid slovenskim zamejcem, zdomcem in izseljencem sedaj in v prihodnje. V tem času se je zvrstilo veliko število zaključenih projektov v zamejstvu in po svetu na kulturnem, športnem, izobraževalnem in drugih področjih.

 

Urad v 2009

Urad je tudi letos objavil razpis za sofinanciranje projektov in redne dejavnosti slovenskih organizacij v tujini. Letos je za zamejstvo namenjenih 7.800.000,00 €, za Slovence v tujini pa 900.000,00 €, kar pomeni, da Urad namerava kljub neugodnim gospodarskim razmeram zagotavljati nemoteno in neokrnjeno finančno podporo. Letošnja novost je možnost večletnega financiranja rednih dejavnosti pri ključnih in najbolj pomembnih slovenskih organizacijah v zamejstvu, ter poudarek na projektih in dejavnostih, ki vključujejo mlade. S to spremembo želimo spodbuditi vključevanje in aktivno sodelovanje mladih Slovencev, potomcev Slovencev, ki živijo izven meja RS.

Urad odlično sodeluje z ostalimi državnimi institucijami, kot so Ministrstvo za zunanje zadeve, Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, Odbor DZ za zunanjo politiko, Služba Vlade za Lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Urad za narodnosti in mnogimi drugimi institucijami (SAZU, Inštitut za narodnostna vprašanja in druge organizacije).

V  finančnem obdobju EU  2007-2013,  Urad intenzivno sodeluje pri izvajanju  čezmejnega sodelovanja v okviru programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Urad daje pri tem polno podporo izvedbi evropskih projektov slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, njen delež pri črpanju EU sredstev pa je odvisen od več dejavnikov (priprave projekta, usklajenosti z razvojem regije v obeh državah, usklajenosti pristojnih resorjev in aktivnosti Urada, ki se izražajo v zastopanju interesov slovenskih narodnih skupnosti  v skupnih nadzornih odborih za operativne programe (OP) čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija, Slovenija-Italija in Slovenija-Hrvaška ter pri OP Slovenija-Madžarska, kjer ima Urad svoje predstavnike. Poleg tega Urad tudi neposredno, preko rednega letnega razpisa, podpira organizacije slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah pri naporih za pridobitev evropskih sredstev za njihove projekte.

Prihodnji teden, v torek, 17. novembra 2009, poteka v Lendavi XI. zasedanje slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski z državnim sekretarjem dr. Borisom Jesihom kot sopredsedujočim. Slovenska delegacija se bo zavzemala za izboljšanje pravic slovenske narodne skupnosti na Madžarskem s ciljem, da bi tudi Slovenci v Porabju uživali podobno raven manjšinskih pravic, kot jih Republika Slovenija zagotavlja madžarski narodni skupnosti na svojem ozemlju.

Posebno pozornost bo Slovenija namenila vprašanju šolstva oziroma izvajanju slovenskega pouka na narodnostnih šolah z dvojezičnim programom v Porabju kot tudi na ostalih šolah na dvojezičnem območju na Madžarskem, javni rabi slovenskega jezika, financiranju slovenskih institucij v Porabju in zagotavljanju finančnih podpor za »lastna sredstva« pri projektih prijavljenih v okviru Čezmejnega sodelovanja Operativnega programa SI-HU 2007-2013.

 

Prioritete 2010

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (Urad) namenja v zadnjem obdobju posebno pozornost sodelovanju s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi izobraženci v tujini. Prav tako sta prioriteti Urada v tem obdobju tudi sodelovanji s slovenskimi gospodarstveniki in mladimi v tujini.

V pripravi so posamezni akcijski načrti, ki bodo s konkretnimi ukrepi in njihovo časovno izvedbo podrobneje določali usmeritve iz predpisov, strategij in drugih razvojnih dokumentov.

Eden pomembnejših ukrepov je tudi ureditev baze podatkov o slovenskih znanstvenikih in vrhunskih strokovnjakih ter gospodarstvenikov v tujini z namenom:

•  okrepiti povezovanje znanstvenikov in vrhunskih strokovnjakov in gospodarstvenikov v tujini v združenja;

•  oblikovati mrežo povezovanj znanstvenikov in gospodarstvenikov, univerz, visokošolskih institucij ter vladnih in drugih institucij v RS s slovenskimi znanstveniki in drugimi vrhunskimi izobraženci v tujini;

•  vključiti znanstvenike in druge vrhunske izobražence v pripravo strateških usmeritev RS na različnih področjih;

•  predstaviti delo znanstvenikov in vrhunskih izobražencev slovenski strokovni in laični javnosti in  omogočiti pogoje za vračanje slovenskih raziskovalcev v RS  ob spoštovanju načela enakopravnosti s tukaj živečimi raziskovalci.

K dosegu teh ciljev bo prispevala tudi vzpostavitev krovne spletne strani za sodelovanje z znanstveniki v zamejstvu in po svetu, ki je nadgradnja obstoječe spletne strani Urada www.slovenci.si ter ustanovitev odborov za znanost pri Svetu za Slovence v zamejstvu in svetu za Slovence po svetu, ki sta posvetovalni telesi Vlade RS.

Podobne ukrepe načrtujemo tudi na področju sodelovanja z gospodarstveniki v tujini. Urad je vključen v shemo delovanja gospodarske diplomacije na Ministrstvu za zunanje zadeve. Aktivno sodeluje z gospodarstveniki iz zamejstva, evropskih in čezoceanskih držav. Urad je tako v letošnjem letu organiziral Gospodarski forum slovenskih gospodarstvenikov iz sosednje Italije in omizje na temo čezmejnega sodelovanja in vključevanja manjšine v čezmejne projekte. Urad se zavzema za povezovanje slovenskega gospodarstva v tujini in nudi pomoč pri novih priložnostih za krepitev gospodarstva.

Posebna pozornost bo s pripravo akcijskega načrta namenjena tudi mladim Slovencem v tujini. Ti so temelj ohranjanja in krepitve slovenske identitete v tujini. Mladi so dovzetni za nove razvojne izzive slovenskih skupnosti, kulturnih in gospodarskih institucij ter so neobremenjeni z zgodovinskimi in drugimi družbenimi ovirami, s katerimi se danes, še posebej v zamejstvu, sooča slovenska narodna skupnost. V javnem razpisu za dodelitev sredstev je letos prvič kot poseben kriterij za dodelitev sredstev poudarjena skrb za mlade.

Na osnovi kontaktov, mnenj in drugih podatkov, s katerimi razpolagamo, lahko zaključimo z ugotovitvijo, da je tako v zamejstvu kot po svetu izjemno veliko število mladih Slovencev, pripravljenih na nove izzive na področjih krepitve slovenstva in vsestranskega čezmejnega sodelovanja.

 

Maj 2009

Obisk MInistra Dr. Boštjana Žekša,
preložen na naslednje leto

 

SpoŠtovani avstralski Slovenci,
dragi rojaki!

Kot novopečeni minister sem vas ob koncu lanskega leta nagovoril in vam izrazil svoje najlepše želje ob Božičnih praznikih in novem letu ter poudaril svojo željo, da bi vas v bližnji prihodnosti obiskal v Avstraliji. Kmalu potem so se začeli konkretni dogovori o obisku, do katerega naj bi prišlo oktobra letos in med katerim naj bi jaz obiskal glavne centre avstralskih Slovencev.

To pot vam pišem z obžalovanjem in razočaranjem, ker je prišlo potem, ko je bil celoten program obiska z vašim aktivnim sodelovanjem že pripravljen in usklajen, zaradi naših domačih, slovenskih razmer trenutno odpovedan in preložen na naslednje leto.

Gre za to, da je zaradi finančne in gospodarske krize, ki je prizadela Slovenijo bolj kot smo pričakovali, moralo priti do zmanjšanja celotnega državnega proračuna in v okviru tega tudi do zmanjšanja proračuna Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ob tem smo se odločili, da ne bi bilo primerno zmanjševati podporo, ki jo Urad daje za dejavnosti Slovencev v tujini. Zato je bilo celotno zmanjšanje po mojem mnenju bolje prenesti na stroške Urada in na aktivnosti v Sloveniji. Med temi stroški so tudi stroški potovanj, ki jih je bilo potrebno drastično omejiti. Zato smo morali z mojim velikim obžalovanjem skleniti, da se obisk v Avstraliji prenese v naslednje leto.

Vsem vam, ki ste sodelovali pri pripravi obiska se opravičujem in vas prosim za razumevanje ter se vam najlepše zahvaljujem!

Z upanjem, da se vidimo naslednje leto v Avstraliji vas lepo pozdravljam.

Boštjan Žekš,
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu

December 2008

Spoštovani avstralski Slovenci,
dragi rojaki

 

Zelo me veseli, da vas lahko nagovorim in vam zaželim lepe Božične praznike in srečno novo leto kot novi minister za Slovence v sosednjih državah in po svetu v Vladi Republike Slovenije. Nov sem v dvojnem pomenu. Po eni strani je to nov položaj v vladi, ki do sedaj ni obstajal, saj je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu vodil državni sekretar. Ta novost naj bi pomenila, da želi Slovenija, Vlada Republike Slovenije, dati večji poudarek ohranjanju in vzpodbujanju slovenstva ter sodelovanju s Slovenci po svetu. Po drugi strani pa sem tudi jaz sam nov v politiki, s katero se do sedaj sploh nisem ukvarjal, nisem bil član nobene politične stranke in tudi sedaj nimam nobenih političnih ambicij.

Ukvarjal sem se z znanostjo in z univerzitetnim delom, v zadnjih šestih letih pa sem bil predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pomanjkanje političnih izkušenj mi bo nedvomno oteževalo moje delo, po drugi strani pa menim, da mi ga bo moja politična nevtralnost olajševala. To mesto sem prevzel prav zato, ker menim, da bi bilo zelo narobe, če bi bila na mojem mestu izrazito politično opredeljena oseba, saj bi se tako naši domači politični prepiri prenašali še med vas v tujino.

Prav zaradi svojega pomanjkanja izkušenj bi vas rad prosil za pomoč, za predloge, kako bi vam Urad lahko bolje pomagal in bolje podpiral sodelovanje med Slovenci po svetu in Republiko Slovenijo, za prikaz svojega položaja in svojih želja, za mnenje o dogodkih v domovini in o razvoju in usmeritvah Slovenije. Iz Slovenian network in Australia /Stičišča avstralskih Slovencev op.ur/ vidim, da se povezujete med seboj, da pa ste povezani tudi z domovino in da spremljate medije v Sloveniji. Mislim, da je to prav, da pa bi morda lahko bil vaš vpliv na domovino večji. Gre za to, da smo mi preživeli sorazmerno dolgo obdobje v drugačnem političnem sistemu in smo sedaj v tem novem življenju včasih rahlo zbegani, saj imamo v glavah vzorce, ki niso več aktualni. Zato nam bo prav prišlo kako opozorilo ali kak nasvet o tem, kako drugod, v Avstraliji, strežejo stvarem. Po drugi plati pa se moramo zavedati, da domovina sicer lahko pomaga svojim rojakom v tujini na različne načine, toda najbolj pomembno je, da se dobro in uspešno razvija, da postane kot država ugledna in da tako prispeva k temu, da se dvigne tudi ugled in s tem položaj njenih pripadnikov v tujini. Zaradi tega smo usodno povezani med seboj in s krepitvijo sodelovanja pridobimo oboji, tisti doma in tisti v tujini.

Seveda bi vas v Avstraliji rad v prihodnosti obiskal, toda najprej bi se moral bolje seznaniti s svojim novim položajem, bolje razumeti vaš položaj v Avstraliji ter na podlagi vaših pripomb in predlogov sestaviti vsebinski program dela in sodelovanja ter nato tudi obiska. Do tedaj pa vas lepo pozdravljam in vam, morda ne na najboljši način, želim lepe božične praznike in mnogo zdravja, sreče in uspehov v novem letu 2009.

 

Dr. Boštjan Žekš
Minister odgovoren za Slovence v zamejstvu in po svetu

Urad za Slovence po svetu in zamejstvu

Minister without Portfolio Responsible for Slovenes Abroad 
Dr Boštjan Žekš

Boštjan Žekš, Full Member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, was born on 26 June 1940. He graduated in physics at the University of Ljubljana, where he also gained his MSc and PhD in physics. He did research at universities in Germany, the UK and France and was a professor of physics at the University of Recife in Brazil. He was first employed by the Jožef Stefan Institute, the University of Ljubljana and the University of Nova Gorica, where he was also Provost of the University.

He regularly went on working visits to the UK, the USA, France, Japan, Malaysia etc. He was a member or president of several scientific and higher education bodies.

He has been a member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (SASA) since 1987 and was its President between 2002 and 2008. He is a top researcher in physics with an extensive and internationally relevant bibliography. He co-authored two international publications (in English), one of which was also translated into Russian and Chinese.

Together with a colleague he received the highest distinction for scientific research in Slovenia twice. During his stay abroad he frequently met Slovenian expatriates and discussed their problems.

As the President of the SASA he often visited Slovenian societies and attended their events in the neighbouring countries and across the world.

Arhiv - pretekli dogodki, stare novice Oznanila za Versko središče Merrylands - Sydney Oznanila za Versko središče Kew - Melbourne Klub Panthers Triglav triglav Sporočila Veleposlaništva Republike Slovenije v Canberri Prijave in odjave stalnega prebivališča v Sloveniji ter relevantni obrazci Konzularne ure Veleposlaništva Republike Slovenije v Avstraliji Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja Revije in časopisi Slovenia News Slovenija jutri Misli